TOP > PEOPLE > SHIBUYA/Seiji Akutsu

SHIBUYA/Seiji Akutsu

Seiji Akutsu///  .efiLevol  Designer / Director

www.efilevol.com

What is Fashion to you   ?    『表現制作』

PHOTO : MAMY